str

Вищим керівним органом Об'єднання є конференція представників церков області (надалі Конференція)

До виключної компетенції Конференції відносяться:

- обрання Голови Об'єднання, його Першого заступника, заступників, Секретаря;

- обрання Ради Об'єднання;

- перегляд рішень Ради Об'єднання;

- обрання Ревізійної комісії;

- прийняття Статуту та змін і доповнень до нього;

- припинення діяльності та реорганізаціяОб'єднання;

- призначення ліквідаційної комісії.

Звітно-виборча Конференція скликається, як правило, один раз на 4 роки, але не рідше. Норми представництва церков на Конференції визначаються Радою Об'єднання, яка при цьому бере до уваги як необхідність представництва пропорційно до кількості їх членів, так і недопущення надмірного домінування однієї чи кількох більш чисельних церков. Голова Об'єднання, його заступники та Секретар включені в число учасників Конференції поза представництвом церков, до яких вони належать. Рада Об'єднання призначає час і місце проведення Конференції, узгоджуючи їх із Радою ВСЦ ЄХБ для забезпечення можливості її представництва на Конференції.

Головуючим на Конференції є Голова Об'єднання, а у випадку його відсутності — один із його заступників.

Позачергова Конференція може бути скликана за пропозицією неменше 50% членів Ради Об'єднання або 50% церков. Рада Об'єднання разом із Радою ВСЦ ЄХБ зобов'язана забезпечити проведення Конференції не пізніше одного місяця з моменту подання пропозиції

Духовно-повчальні, інформаційні та інші конференції Об'єднання скликаються у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Звітно-планова конференція скликається щорічно.

Для ефективного досягнення цілей та завдань Об'єднання, впровадження в життя рішень Конференцій, здійснення діяльності Об'єднання в період між Конференціями, співпраці з ВСЦ ЄХБ, а також для зовнішнього представництва Конференцією обираються:

а) Голова Об'єднання (з числа пресвітерів церков області);

б) Перший заступник та заступники Голови Об'єднання (з числа пресвітерів та авторитетних служителів церков області);

в) Секретар (з числа пресвітерів та авторитетних служителів церков області);

г) Рада Об'єднання (з числа пресвітерів та авторитетних служителів церков області).

Голова Об'єднання, його заступники та Секретар входять до складу Ради Об'єднання.Необхідна кількість заступників та членів Ради Об'єднання визначається Конференцією.

Процедура обрання Голови, його заступників, Секретаря та Ради Об'єднання встановлюється Конференцією. Для її здійснення Конференція обирає з числа делегатів Виборчу комісію в складі голови та його двох помічників простою більшістю голосів. Голова Виборчої комісії є головуючим на Конференції під час здійснення процедури обрання Голови, заступників, Секретаря та Ради Об'єднання.

Конференція правочинна при участі в її роботі 2/3 делегатів. Голова Об'єднання,його заступники обираються Конференцією, але неменше 2/3 голосів делегатів. Секретар та члени Ради Об'єднання обираються простою більшістю голосів.

Голова Об'єднання представляє інтереси Об'єднання перед органами влади, іншими організаціями та установами в Україні, а також за її межами, має право підпису в юридичних, фінансових та банківських документах.

Голова Об'єднання є Головою Ради Об'єднання. Голова Об'єднання відповідає за виконання рішень Ради Об'єднання. За її рішенням Голова Об'єднання може укладати угоди, видавати доручення та зобов'язання, розпоряджатися майном та коштами Об'єднання згідно чинного бюджету.

У випадку відсутності Голови Об'єднання його функції виконує Перший заступник.

У випадку невідповідності у служінні Голови Об'єднання, його заступниківчи Секретаря питання їхнього подальшого служіння розглядається Радою Об'єднання під головуванням одного з її членів, обраного Радою, і вирішується на позачерговій Конференції за рішенням 2/3 голосів.

Уся відповідальність за діяльність Об'єднання у період між Конференціями щодо виконання її ухвал покладається на Раду Об'єднання.

Голова Об'єднання щорічно звітує на звітно-плановій конференції про свою роботу та роботу Ради Об'єднання, а у період між звітно-плановими конференціями — перед Радою Об'єднання щоквартально. Голова Об'єднання систематично інформує Раду ВСЦ ЄХБ про свою роботу та роботу Ради Об'єднання.

Рада Об'єднання збирається на свої засідання у міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

Рада Об'єднання розглядає кандидатури для обрання та подальшого рукопокладення пресвітерів церков: після співбесіди з кандидатами на відповідність служінню подає церквам свої пропозиції щодо них. Голова Об'єднання, його заступники або за дорученням Голови інші члени Ради Об'єднання на запрошення церкви можуть брати участь у рукопокладенні.

Рада Об'єднання розглядає питання невідповідності пресвітера і подає церкві свої пропозиції щодо його подальшого служіння.

Голова Об'єднання, його заступники та члени Ради Об'єднання здійснюють допомогу церквам у вирішенні важливих та розв'язанні складних питань внутрішньоцерковного життя. Вони запрошуються церквою для присутності при обранні та звільненні пресвітерів та на прохання церкви можуть головувати на їхніх членських зібраннях чи вирішенні інших питань.

Секретар відповідає за протоколювання і зберігання документації Об'єднання.

Для перевірки матеріально-фінансової діяльності Об'єднання Конференцією 2/3 голосів обирається Ревізійна комісія у складі 3 осіб. Звіт про перевірку матеріально-фінансової діяльності Об'єднання подається Ревізійною комісією щорічно на звітно-плановій конференції.